RÉSZEG HAJÓ 8. SZÁM; A TŐKE 150 – FRIEDRICH ENGELS RECENZIÓI KARL MARX A TŐKE C. MUNKÁJÁHOZ A RÉSZEG HAJÓ ELŐSZAVÁVAL

2023. 02. 16.

 

A TŐKE 150 – FRIEDRICH ENGELS RECENZIÓI KARL MARX: A TŐKE C. MUNKÁJÁHOZ A RÉSZEG HAJÓ ELŐSZAVÁVAL

 

Részeg Hajó – Előszó

 

zentralbibliothek_zurich_das_kapital_marx_1867-j.jpg

 

150 éve jelent meg a Tőke első kötete. Erre az évfordulóra Engels két recenziójával emlékezünk; s egyben megragadjuk az alkalmat arra, hogy rámutassunk néhány, a dialektikus és történelmi materializmus módszertana, az így feltárt valóság törvényszerűségei, szükségszerűségei, perspektívái – s mindennek korszakalkotó és nélkülözhetetlen összessége Marx eme munkája –, és a helytelen taktikai-stratégiai elgondolások, alkalmazások, adott célt végső soron tagadó eszközök közötti ellentmondásra.[1] Itt Engels és Marx polgári tendenciáival, illetve ennek különös formáival, a kapitalista fejlődéssel, a polgári forradalommal kapcsolatos taktikával, a sajátos, de nacionalizmussal, illetve néhány váddal – rasszizmus, antiszemitizmus – kapcsolatban kell néhány szót ejtenünk.

Engels azon megjegyzését, hogy Marx elmélete „német”, tetszik vagy sem, nacionalistának kell minősítenünk. Persze, gondolható az is, hogy a „német” efféle magasztalása azt a célt (is) szolgálta, hogy a németországi, nacionalizmustól egyáltalán nem idegenkedő olvasó érdeklődését (is) felkeltsék, illetve a „külföldi elmélet” esetleges vádját ez esetben elhárítsák. Továbbá mondható az is, hogy Engels megjegyzésének van annyi alapja, hogy a németországi társadalmi-gazdasági-történelmi folyamatok, illetve a kapitalista viszonyok elmaradottságának következtében a tudományos és mozgalmi fejlődés főként a filozófia fejlődéseként történt a 19. század első felében; s ez hajózott végül át a száműzött Marx (és Engels) képében a kor legfejlettebb kapitalista társadalmába, Marx szavával élve: a tőke metropoliszába. Amely így lehetővé tette ama filozófia s módszertan kiteljesedését a kapitalista viszonyok elemzéseként, s egyben e viszonyok lettek teljesek a „német” filozófiával való feltárásuk, törvényszerűségeik megértése révén. S mindehhez még hozzáfűzhetjük egyrészt azt, hogy Engelsék számtalanszor gúnyolták a kapitalizálódó-feudális német (porosz) állapotokat, a korlátoltságot, szolgalelkűséget, kufárszellemet (lásd például Engels: Németország állapota MEM 2.)[2]; másrészt azt, hogy a német „nacionalizmus” nem egyszerűen a német felsőbbrendűséget, az ennek okán kialakítandó osztálybékét, vagy épp az osztályok tagadását jelentette Engels számára. Hanem a modern kapitalizmus megteremtését: a feudalizmus felszámolását az egységes és demokratikus nemzetállamok létrehozásával, azaz a modern burzsoázia osztályuralmának megteremtődésével a modern osztályharc létrejöttét, illetve kiteljesedését; a kapitalista termelőerők s termelési viszonyok ellentmondásának uralkodóvá válásával a kommunizmus előfeltételeinek létrehozását, sőt a proletárforradalommá válását, s mindennek internacionalizmusát. Ráadásul, a jó reformistákkal szemben magát a továbbfejlesztendő-továbbfejlődő polgári forradalmat  sem feltétlenül bízta volna csak a burzsoáziára; például a Központi Vezetőség 1850 márciusi üzenetében (MEM 7.) Marxszal közösen a polgári forradalom proletárforradalommá változtatásának szükségességét hangsúlyozzák, s e permanens forradalom[3] sajátos taktikájáról írnak. Ám kommunista szempontból mi ezt elégtelennek tartjuk; véleményünk szerint ott van a gond, hogy a kapitalizmus hiába szükséges előfeltétele a kommunizmusnak, sőt, magának a kapitalizmus kibékíthetetlen, belső, növekvő ellentmondásainak a megoldása a kommunizmus, a kommunizmus nem lehet a leghaladóbb kapitalizmus, nem alkothat vegyületet a kapitalizmussal, pláne nem úgy, hogy a kommunizmus „még csak” mozgalomként fejlődik, a kapitalizmus viszont társadalomként dominál. Azon egyszerű oknál fogva nem, mert nem egylényegűek, illetve nincsenek semleges, itt is, ott is szabadon, minden negatív (vissza)hatás nélkül használható eszközök (parlamentarizmus, az államhatalom megragadására törekvés, a „jobban tudja” vezetők és vezetendő barmokká parancsolt meg korlátolt-atomizált tömegek stb.). A kapitalista eszköz kapitalista módon használva – már amennyiben lehet egyáltalán másként használni – kapitalista környezetben csak kapitalizmust tud létrehozni. S ennek tulajdonosi/hatalmi/alávettettségi személyiségszocializációit, az egyéni felhalmozás létbiztonságának bizonytalanságát, s ennek e körön belül maradva tulajdonnal, hatalommal, alávetettséggel való „megoldását” – lásd szociáldemokrácia –, az atomizálódás stb. restaurációs hatásait nem írhatja felül tartósan az elmélet megszállottsága. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy a kommunizmus a kapitalizmus meghaladva tagadása, a viszonyokat, eszközöket, mentalitásokat (is) tekintve.

 

nationalism-shitlib-comic-3.jpg

 

Engels és Marx viszont ennél csöppet „rugalmasabban”, azaz polgáribban viszonyultak vagy viszonyulhattak adott történelmi tapasztalatok, illetve tapasztalatlanság (hol volt akkor még a Szovjetunió…) okán az általuk feltárt kapitalista ellentmondásokhoz, s annak pozitív megoldásához, a kommunizmus folyamatához. Ha a fentebb említett „Üzenetet” nézzük: a termelőeszközök s létfeltételek államként való társadalmasításában gondolkodnak – s ezt mi képtelenségnek tartjuk –, illetve a polgári viszonyok, tulajdon, áru, stb. részleges vagy teljes fenntartásában, vagyis akarva-akaratlanul a kapitalista rész fenntartásában, így a kapitalista egész restaurálásában. Ha pedig a „fejlett/fejlődő kapitalizmus védelme a kommunizmus s mozgalmának felépítéséért” esetét nézzük, akkor meg kell emlékeznünk Engels 1849-es, erősen problematikus „Demokratikus pánszlávizmus”[4] című írásáról (MEM 6.). Az, hogy Engels (és Marx) a nemzetek önrendelkezési jogát, etnikumok stb. nemzetként „életre valóságát” stb. a forradalmisághoz, illetve a forradalmiságot kiváltó társadalmi fejlettséghez kapcsolja, azaz történelmileg viszonyul a kérdéshez (szemben Bakunyinnal, aki a /nemzeti/ elnyomatást tagadandó a ki tudja miért, de eleve forradalmi szlávság felszabadítását követeli, végeredményben akár a forradalommal szemben is, azaz a reakció üdvére) még helyesnek lehetne gondolni a társadalmi-történelmiség okán. De ez csak polgári-forradalmi szempontból lehet helyes. Mivel kommunista szempontból az a probléma, hogy a nemzetek önrendelkezésének joga vagy épp jogtalansága a polgári univerzum kérdése magát e univerzumot fenntartandó; a polgári mozzanat egy sajátos formája, méghozzá ez esetben úgy, hogy abból még rosszabb polgári mozzanatok is kikövetkeztethetőek vagy épp hazudhatóak. Azaz a helytelenül, korlátoltan alkalmazott módszertanból következőleg a forradalmi (kommunista) célért használni kívánt, de a célt többszörösen tagadó eszköz esete áll fenn. Ha egy-egy etnikum egy-egy sajátossága a társadalmi-történelmi fejlettséggel, illetve fejletlenséggel, a társadalmi-történelmi viszonyok konkrét alakulásával s ezek meghatározottságával magyarázott, vagyis nem eleve elrendeltként és nem örökre állandósultként tételezett, akkor nem lehet mintegy lezárni a történelmet sem úgy, hogy melyik etnikum életképes mint önálló nemzet, vagy a történelmisége okán önálló nemzetté válható, s melyiknek kell szükségképp asszimilálódnia. És úgy sem, hogy az ellenforradalmi nemzetiséget, amennyiben a forradalomra támad, akár ki is lehet irtani a forradalomért, illetve, hogy a forradalmi nemzet/etnikum a társadalmi haladás nevében előbbre való minden másnál. Ám Engels nem válhatott a fajelmélet előfutárává azzal, hogy adott történelmi szituációban a maga forradalmi hevületével fenyegette a reakciót, mivel a tőke totalitásának ama eldologiasodott és fetisisztikus elméletét pont azzal tagadja, hogy társadalmilag-történelmileg kialakult – és így alakul(hat)ó – etnikumokról, azok sajátosságairól beszél.[5] Pont arról van szó, hogy az önrendelkezési joghoz való „engelsi jog” már ezen az alapon is kritizálható: a történelem ugyanis nem állt meg 1849-ben, s ez 1849-ben is sejthető volt. Ezen az ellentmondáson túl a gondunk az, hogy ahogy a polgárit általában tagadni kívánjuk a polgári módon megoldhatatlan polgári ellentmondásokból kifolyólag, úgy annak konkrét formájával se teszünk másképp; ez esetben a nemzetek önrendelkezési jogával vagy épp jogtalanságával. E két, polgári ugyanazzal szemben mi a kommunista harcot, s annak megfelelő egyenlőséget, a szabad személyiségfejlődés szükségleteinek kielégítését és kielégíthetőségét, s ennek társadalmának perspektíváját állítjuk a kapitalizmus ellentmondásainak pozitív megoldása okán. Ezért írtuk a „Tőke háborúi a tőkéért – forradalmi defetizmus a kommunizmusért” c. cikkünkben (Részeg Hajó 4. szám)[6] azt, hogy:  

„…nem szabad a burzsoázia emelkedettségeire hallgatni. X vagy Y burzsoá csoport az alávetettektől, kizsákmányoltaktól, kisemmizettektől  egységfrontot követel az adott államban élés alapján, az adott nemzetiséghez tartozás alapján, az adott valláshoz, kultúrához, »civilizációhoz«, életmódhoz, államrendhez, ésatöbbihez tartozás alapján. Hazáról és nemzetről szónokolnak azon naivak számára, akik nem értik, hogy ez tőkés társadalom, nemzetközi lényegű és szervezettségű különös világ, amiben csak addig élhetnek, ameddig e világ urai, kapitalistái őket kizsákmányolhatják, kizsigerelhetik, alávethetik; s végül az életüket követelhetik ama nagyszerű kérdés eldöntéséhez, hogy melyik kapitalista frakció legyen a győztes, a legfőbb emberevő, akinek uralma újra és újból efféle kérdéseket tesz fel hű alattvalóinak. Ha valaki azt hiszi, hogy pl. a kapitalizmus által is formált nemzeti mítoszait, nyelvét pusztán egy másik ország vagy nemzetiség veszélyezteti, úgy azt kell mondanunk, hogy azt a »saját« burzsoáziája, a legnagyobb oligarchától a 2 főt foglalkoztató kistőkésig is teljesen pusztulásra ítéli, mivel a fenntarthatatlan fenntartását, a kapitalizmust éltetik. Az meg önmagán való túlfejlődésével a működésképtelenségig rohad, s pusztulásával az egész emberi fajt fenyegeti. Így ahhoz, hogy ama kultúrából bármi is fennmaradjon, a kapitalizmus meghaladva tagadása kell; de az nem integrálhat be bármit a kapitalizmus világából. Viszont kapitalista integrációt, az erősebbnek való teljes megfelelést és hozzáidomulást sem követel, mivel a társadalmasítás lehetetlen a neki megfelelő szabad személyiségfejlődés és annak szükségleteinek kielégítése nélkül; például adott nyelvhasználat nélkül. Úgyhogy, ha a burzsoázia a haza és ország, meg nemzetiség s vallás  védelméről, azaz saját hasznának, hatalmának védelméről beszél, úgy a kommunisták feladata nem a különböző burzsoá csoportokkal való szövetség, a különböző államformák támogatása kisebbik rosszként. Nem az a dolguk, hogy az alávettek, kizsákmányoltak, kisemmizettek közt nemzeti és vallási gyűlölködésekhez asszisztáljanak a modernség és felvilágosodottság, a demokrácia vagy pl. az USA, Izrael, orosz, muszlim stb. ellenesség nevében. Nem tűrhetik, hogy az alávetettek, kizsákmányoltak, kisemmizettek közti szolidaritást szexizmussal, nemi sovinizmussal, homofóbiával, nemzeti-vallási elkülönítéssel és fasizálással, rasszizmussal, antiszemitizmussal, iszlamofóbiával, elitizmussal, előítéletekkel és azok kapitalista »megoldásaival« (a tőkének tetsző »rabszolgálj magadnak« integrációtól a kapitalizmus növekvő működésképtelenségének nyomorúságára, a pauperizációra, a »kit zárjunk ki?« kapitalista kérdésére adott kapitalista válaszig, a szegregációig, a gettósításig, a népirtásig) pusztítsák a kapitalizmus korlátoltjai, haszonlesői, uralkodói. A kommunistáknak az a dolguk, hogy a kommunizmus perspektíváját és a kapitalizmus perspektívátlanságát megértessék a tömegekkel; hogy forradalmi proletár offenzíva induljon a tőke ellen a felfelé egyenlősített bérek követelésétől, a kapitalizmus kárára és ellenében erősödő harc szolidaritás teremtésétől  a rendszer megdöntéséig, a lehetetlent követelve a lehetségesig: a kommunista forradalomig; hogy forradalmi defetistaként járjanak el: bomlasszák a burzsoázia hadseregeit, előmozdítsák a  dezertálásokat, a parancsmegtagadásokat, a  burzsoáközi háborúk frontbarátkozásait, segítsék a katonaszökevényeket bekapcsolandó  e tömegeket a kommunista harcba.”

Tehát elutasítjuk, hogy a „civilizációs küldetés”, illetve a „kapitalizmus kialakítása a kommunizmusért” okán nemzeti jellegű harcokba bocsátkozzunk, etnikailag-nemzetileg ítélkezzünk; se állam, se tőke, se nemzet, se haza nem léphet a kommunista mozgalommá és kommunista párttá levő osztályharc, ennek forradalma, internacionalizmusa és társadalma helyébe. Ha polgári pragmatikusan-realistán, illetve polgári racionalitással[7] viszonyulunk  a történelmi folyamatokhoz, akkor taktikánk és stratégiánk óhatatlanul a tőke üdvére fog szolgálni.

Sem Marx, sem Engels nem szakított soha teljesen a kritikus, szándék szerint a kommunizmusért folytatott, de polgári politikai taktikázással. Ezért szükségszerűnek, következetesnek kell gondolnunk Engels azon állásfoglalását az 1890-es évek elején, hogy a modern, nemzetállami-kapitalista termelőerők, a modern, immár fejlett osztályharc, s ezen belül a munkásmozgalom fejlettségének-továbbfejlődésének védelmében a proletariátus s pártja a burzsoáziával és annak államával háborús egységfrontra is léphet, sőt, kell lépnie – ez esetben a háborúra készülő cári Oroszországgal szemben (lásd „A szocializmus Németországban” MEM 22.). És itt is az a baj, hogy miként a korabeli nacionalizmus esetleges progresszivitásának, úgy magának a kapitalizmusnak olyan felfogása, amely a proletár mozgalmat látensen vagy ténylegesen taktikailag-stratégiailag hozzákapcsolja a burzsoáziához, szükségképp azt kell(ett) eredményeznie, hogy a párt, az elmélet, a gyakorlat a kapitalizmussal lesz/lett kompatibilis. Azaz a kollaborációra, legalitásra, burzsoá törvényességre, átláthatóságra, elfogadottságra törekedni annyit tesz: a tőke totalitásába totálisan integrálódni ahelyett, hogy a burzsoáziától, polgári politikáktól, mentalitásoktól ésatöbbitől, amennyire csak lehet elkülönülni, s így támadni őket az egész rendszert meghaladva tagadandó. A kapitalista, polgári totalitásba integrálódni a népszerűség, elfogadottság, a felszínes sikerek utáni vágy okán azt jelenti, hogy nem a kommunizmusért, hanem különböző polgári frakciókért, így csak a kapitalizmus javításáért/fenntartásáért harcoló proletár szervezetek jöttek-jönnek létre.  A németországi szociáldemokrácia szükségképp ilyen képződmény lett; s ezért 1914-ben nem egyszerűen árulást követett el, hanem megfelelt a polgári társadalomba való beintegráltság, a növekvő mértékben állami pozíciókkal, befolyással, támogatással fenntartott szociáldemokrata apparátusok követelményeinek. Azaz a polgári államba beépültként, ennek hasznát s hatalmi előnyeit fenntartandó kiszolgálta az állam s a tőke igényeit, például megszavazta a hadihiteleket, burzsoáközi, azaz antikommunista háborúba vitte a proletariátust stb. S ehhez Engels (illetve Marx) is hozzájárult a szociáldemokrácia kritikus, de lényegi támogatásával, elfogadásával. Azzal az elképzelésükkel, hogy a hierarchia, tulajdon, áruérték viszonyaival megkezdhető a kommunizmus felépítése (az államként proletárdiktatúra és a szocializmus kérdése a Gothai program kritikájában), hogy a kapitalizmust fejlesztésének vagy épp legyőzésének okán a proletár szervezeteknek be kell kapcsolódniuk a polgári politikába, nemzetként/reformerként például nemzeti ügyekbe. S mivel a cél nem szentesíti, hanem meghatározza az eszközt (és viszont), a fentebb említett eszközök a lényegében helyes cél, a kapitalizmus ellentmondásainak pozitív megoldása, a kommunizmus és annak internacionalizmusának – adott esetben nem akarva de – tényleges tagadását hozták létre. De pontosan ezért nevezzük magunkat marxi alapú és nem marxista kommunistának. Marxnak és Engelsnek a kapitalizmus történelmi feladatára adott, nem kommunista, sőt, azt tagadó tendenciával bíró válaszait – amely tendenciák legradikálisabb formáit a bolsevik osztálytársadalom-restauráció elméleteként és kánonjaként nyerték el –, magával a Marx által a Tőkében (is) feltárt történelmi feladat, a kapitalizmus meghaladva tagadásának totalitásával, a marxi módszertan ennek megfelelő alkalmazásával  kritizáljuk és tagadjuk. 

*

Amikor Engels vagy épp Marx rasszizmusáról beszélnek, s felemlegetik rasszista fogalomhasználatukat, akkor nagyvonalúan el szoktak feledkezni arról, hogy a 19. század tudományos-technikai-társadalmi fejlődése nem az igazságosság, az egyenlőség, a tolerancia, a szeretet jegyében folydogált (s az egy külön probléma, hogy közvetlenül, pl. a szeretet jegyében hogy lehet mondjuk antropológiát művelni). Hanem a középkorból a(z) (eredeti) tőkefelhalmozás rémségei által többé-kevésbé kikapaszkodott és felvilágosodó, ám az egyenlőtlenséget, a tulajdoni elválasztást, kizsákmányolást, barbarizmust magasabb (s lényegét, tartalmát tekintve tovább nem fejleszthető: a társadalmi működés továbbviteléhez, fenntartásához társadalmiságot, egyenlőséget, szolidaritást stb. azaz kommunizmust követelő) fokon újratermelő polgári, kapitalista társadalom meghatározottságaiban. A vad babonákat nem egyszerűen a valóság értése és így tudatos alakítása váltotta fel – s korábbi (7-es) megjegyzésünkre utalva itt nem a polgári racionalitásról van szó, ami a tulajdon, a hierarchia általi daraboltság, a részbe részként elzártság egésze miatt szükségképp részlegesnek s korlátoltnak kell lennie –, hanem gyakran a tudománnyá lett előítélet, illetve az előítéletes tudomány a tőke univerzumának megfelelve. Rasszista kor a maga tudományával – ez az a közeg, ahol a társadalom tudományos elemzését Marx tulajdonképp „feltalálta”, a kapitalizmus és közege ellen. S mint a tudomány embere azokon a területeken (pl. antropológia) amit nem művelt, csak alkalmazhatott legfeljebb – s ezek fejlettsége is olyan volt, amilyen – nem találhatott olyan egyértelmű bizonyítékot, ami kötelező erővel tagadhatta volna a rasszista állítások képtelenségét. Innen a rasszista fertőzések Marx és Engels személyeskedéseiben: pl.  Marx jellemzése Lassalle-ról az 1862 július 30-án Engelshez írott levelében (MEM 30.); vagy lásd Engels Laura Lafarge-hoz, Marx lányához 1887 április 26-án kelt levelében Paul Lafarge (Marx veje) választási jelöltségéről meglehetősen vaskos tréfával írt sorait (MEM 36.).

Ám ezekkel szemben a társadalmi működés ellentmondásai, s azok pozitív megoldása, vagyis Marx „tudománya”, a kommunista tendenciózusság nem tűrte el azt, amit a tudomány többi ága megengedett. A biológia stb. fejlődése adott szinten a kapitalizmus egyenlőtlenségeinek fenntartásához, megideológizálásához járulhatott hozzá (szociáldarwinizmus pl.); a kapitalizmus dialektikus és történelmi materialista feltárása viszont ahhoz, hogy az emberiség fennmaradásához a kommunista társadalmiságot lehetővé tevő szabad személyiségfejlődés egyenlősége, a szabad személyiségfejlődés fenntartásához viszont a kommunista társadalmiság, s annak viszonyai közt a termelőerők stb. fejlesztése kell. Amit a tudomány más ága nem tett lehetővé, sőt, kötelezővé, azt a kapitalizmus dialektikus ellentmondásai s azok pozitív megoldása, illetve ennek tudata kikövetelte.[8] S a „rasszista” Marx így írt a Tőke 1. kötetében: „Az Észak-Amerikai Egyesült Államokban minden önálló munkásmozgalom béna maradt addig, amíg a köztársaság egy részét a rabszolgaság éktelenítette. A munka fehér bőrben nem szabadíthatja fel magát ott, ahol fekete bőrben bélyeget visel.” (MEM 23. Tőke 1. kötet 3. szakasz 8. fejezet 7.: A normálmunkanapért vívott harc). Engels pedig Marxhoz, 1865. július 15-én írott levelében (MEM 31.), az USA polgárháborújának végén, amikor a rabszolgatartók politikai úton próbálták hatalmukat fenntartani, úgy vélekedett, hogy a „színesek” szavazati joga nélkül (without colored suffrage) Dél oligarcháit nem lehet megfékezni. Persze, e levélben Engels szóhasználatát a feketékre, a „nigger”, illetve „negros” kifejezést rasszista tendenciái miatt mindenképp kritizálandónak, elvetendőnek tartjuk. Ám ez már a különböző társadalmi harcokban kialakult/tudatosult jelen álláspontja, illetve a kommunista harc szempontjából kialakított álláspont; s mindehhez annyit még hozzá kell fűznünk, hogy míg Engels e szóhasználattal nem múlta alul korát, addig a szavazati jog felvetésével – ami a rabszolgaság-ellenes körökben sem volt egyértelműen támogatott – felülmúlta azt.[9] És bár számunkra a korábbiakból következően még ezt is kevésnek kell minősítenünk (lásd polgári politika kontra kommunista politika), de ki kell mondanunk: Engelst a jelen rasszistáival összevetni lehetetlen.

Az antiszemitizmus vádjával kapcsolatban nem tudunk többet mondani annál, mint  amit a rasszizmus, illetve, a nacionalizmus vádjával kapcsolatban elmondottunk. Adott történelmi fejlődésben a társadalmi munkamegosztás adott helyének, és az azt betöltő személynek, a léthelyzet követelte mentalitás különös pl. vallási formában való rögzülhetősége-rögzülése, s mindennek történelmileg alakult összefolyása és szétszakadása-szétszakadhatósága a lényeg. S ehhez viszonyulhatott Marx, illetve Engels néhány levelében helytelenül, önmagukkal ellentmondásban, korukat ennyiben nem teljesen tagadva: úgy, hogy „elfeledett” jövőjű jelen, hogy a jelenség elfedi a lényeget. Úgy viszonyultak e kérdéshez, mint ama nemzetté „nem lehető” etnikumokhoz; csak itt, mint pl. a kereskedelem személyiségszocializációja kapott történelmileg vallási címkét. Azaz nem az állandó, „vér” által misztikusan örökre elrendelt, s önmagát meg nem tagadható zsidó figurája teremtődött meg a valósággal szemben. Hanem történelmileg alakult s alakulható szerepről és szereplőről van szó, és ezért a fajelmélet tagadásáról: történelmi-társadalmi alakulás, adott személy mássá válhatósága stb.[10] S így e kérdéshez még csak annyit fűznénk hozzá, hogy Marxot antiszemitizmussal, méghozzá rendszerszintű, náci antiszemitizmussal vádolni az 1843-as „A zsidókérdéshez” (MEM 2.)[11] c. írásának okán számunkra vagy azt jelenti, hogy az így vélekedő funkcionális analfabétizmussal küzd, vagy azt, hogy maga a náci fajelmélet szempontjából tekint e munkára. S innentől kezdve mindegy, hogy helyeslőleg vagy elutasítólag teszi-e azt, amit tesz. Mocskolódik csak. S a kevésbé elvakultak számára azt tudjuk javasolni, hogy olvassák Hal Draper írását[12] ezzel kapcsolatban.

Engelsszel kapcsolatban pedig csak annyit, hogy ama szerep/szereplőváltozásról ír a „Munkásosztály helyzete Angliában amerikai kiadásához” c. munkája elején (MEM 21.), illetve külön cikkben is megjelent az antiszemitizmussal kapcsolatos elutasító álláspontja (Az antiszemitizmusról. MEM 22.).

 

engels-comic-j.jpg

 

Friedrich Engels: Recenzió a „Tőke” első kötetéről a „Demokratisches Wochenblatt” számára[13]

Marx  „Tőké”-je[14]

 

I.

Mióta tőkések és munkások vannak a világon, nem jelent meg könyv, amely annyira fontos volna a munkásokra nézve, mint ez. A tőke és a munka viszonya, az a tengely, mely körül egész mai társadalmi rendszerünk forog, itt először van tudományosan kifejtve, mégpedig oly alapossággal és élességgel, amilyen csak némettől telik. Bármennyire értékesek és értékesek is maradnak Owen, Saint-Simon, Fourier írásai – csak németnek sikerült arra a magaslatra emelkednie, ahonnan a modern társadalmi viszonyok egész területe világosan és áttekinthetően kibontakozik, mint a legmagasabb csúcson álló előtt az alacsonyabban fekvő hegyvidék.

Az eddigi politikai gazdaságtan arra tanít bennünket, hogy minden gazdagság forrása és minden érték mértéke a munka, úgyhogy két tárgynak, melynek létrehozása ugyanannyi munkaidőbe került, ugyanaz is az értéke és mivel átlagban csak egyenlő értékek cserélhetők ki egymásra, a két tárgynak egymással ki is kell cserélődnie. Ugyanakkor azt tanítja azonban, hogy létezik egyfajta felraktározott munka, melyet tőkének nevez; hogy ez a tőke a benne rejlő segélyforrások révén az eleven munka termelékenységét százszorosára és ezerszeresére fokozza, s ezért bizonyos térítésre tart igényt, melyet profitnak vagy nyereségnek neveznek. Mint mindnyájan tudjuk, a valóságban ez úgy fest, hogy a felraktározott, holt munka profitjai egyre tömegesebbek, a tőkések tőkéi egyre hatalmasabbak lesznek, míg az eleven munka bére egyre csekélyebb, a csupán munkabérükből élő munkások tömege egyre számosabb és szegényebb lesz. Hogyan oldható meg ez az ellentmondás? Hogyan maradhat profit a tőkés számára, ha a munkás megkapja teljes értékét annak a munkának, melyet termékéhez hozzátesz? S minthogy csak egyenlő értékeket cserélnek, ennek így is kellene lennie. Másrészt hogyan cserélhetők egyenlő értékek, hogyan kaphatja meg a munkás a terméke teljes értékét, ha, mint azt sok közgazdász elismeri, ez a termék megoszlik közte és a tőkés között? Az eddigi gazdaságtan tanácstalanul áll ez előtt az ellentmondás előtt, csak zavart, semmitmondó szólamokat ír le vagy dadog el. Még a gazdaságtan eddigi szocialista bírálói sem voltak többre képesek, mint arra, hogy az ellentmondást kiemeljék; megoldani egyik sem tudta, míg most végre Marx ennek a profitnak keletkezési folyamatát egészen szülőhelyéig nyomon követte és ezzel mindent tisztázott.

A tőke kifejtésénél Marx abból az egyszerű, közismert tényből indul ki, hogy a tőkések tőkéjüket csere útján értékesítik: pénzükön árut vásárolnak, amelyet azután több pénzért adnak el, mint amennyibe nekik került. Például egy tőkés 1000 tallérért gyapotot vásárol és azt újra eladja 1100 tallérért, tehát 100 tallért „keres”. Ezt az eredeti tőkén felüli száz tallérnyi többletet Marx értéktöbbletnek nevezi. Miből keletkezik ez az értéktöbblet? A közgazdászok feltevése szerint csak egyenlő értékeket cserélnek ki, és az elvont elmélet területén ez helyes is. A gyapot megvétele és újraeladása éppoly kevéssé szolgáltathat értéktöbbletet, mint egy ezüsttallér kicserélése harminc ezüstgarasra és a váltópénznek újólagos elcserélése az ezüsttallérra, aminél az ember se szegényebb, se gazdagabb nem lesz. De az értéktöbblet abból sem keletkezhet, hogy az eladók az árukat azok értékén felül adják el, vagy pedig a vevők értékükön alul vásárolják, mert mindenki sorjában hol vevő, hol eladó és így ez megint kiegyenlítődnék. Éppoly kevéssé eredhet onnan, hogy a vevők és az eladók kölcsönösen rászedik egymást, mert ez nem teremtene új értéket vagy értéktöbbletet, hanem csak a meglevő tőkét osztaná el másképp a tőkések között. Annak ellenére, hogy a tőkés az árukat értékükön vásárolja és értékükön adja el, több értéket von ki, mint amennyit bedobott. Hogyan történik ez?

A jelenlegi társadalmi viszonyok közt a tőkés az árupiacon olyan árut talál, melynek az a sajátságos tulajdonsága, hogy elhasználása új érték forrása, új érték teremtése, s ez az áru – a munkaerő.

 

Mi a munkaerő értéke? Minden áru értékét az előállításához szükséges munka méri. A munkaerő az élő munkás alakjában létezik, akinek meghatározott összegű létfenntartási eszközre van szüksége létezéséhez, valamint családja fenntartásához, ami biztosítja a munkaerő fennmaradását a munkás halála után is. A munkaerő értéke tehát az a munkaidő[15], amely ezeknek a létfenntartási eszközöknek az előállításához szükséges. A tőkés hetenként fizeti ezt és megveszi vele a munkás egyheti munkájának a használatát. Eddig a pontig a közgazdász urak bizonyára nagyjából egyetértenek velünk a munkaerő értéke tekintetében.

A tőkés mármost munkába állítja munkását. Meghatározott idő alatt a munkás annyi munkát szolgáltat majd, amennyit hetibére képviselt. Ha feltesszük, hogy egy munkás hetibére három munkanapot képvisel, akkor a munkás, aki hétfőn kezd dolgozni, szerda estig pótolja a tőkésnek a fizetett bér teljes értékét. De abbahagyja-e akkor a munkát? Korántsem. A tőkés az ő heti munkáját vásárolta meg és a munkásnak a hét hátralevő három napján is dolgoznia kell még. A munkásnak ez a többletmunkája, melyet a bére pótlására szükséges időn túl dolgozik, forrása az értéktöbbletnek, a profitnak, a tőke egyre növekvő gyarapodásának.

Ne mondják önkényes feltevésnek azt, hogy a munkás három nap alatt ledolgozza a bért, melyet kapott, és a többi három napon a tőkés számára dolgozik. Hogy éppen három napra van-e szüksége ahhoz, hogy bérét pótolja, vagy kettőre vagy négyre, az persze itt teljesen közömbös és a körülmények szerint változik is; a fő azonban az, hogy a tőkés azon a munkán kívül, amelyet megfizet, olyan munkát is kisajtol még, amelyet nem fizet meg, ez pedig nem önkényes feltevés, hiszen a tőkés azon a napon, amelyen tartósan már csak annyi munkát kapna a munkástól, amennyit neki a bérben megfizet, bezárná műhelyét, mivel egész profitja füstbe menne.

Itt a megoldása valamennyi fent említett ellentmondásnak. Az értéktöbblet keletkezése (a tőkés profitja jelentős része az értéktöbbletnek) most már egészen világos és természetes. A munkaerő értékét megfizetik, de ez az érték sokkal kisebb annál az értéknél, melyet a tőkés a munkaerőből ki tud sajtolni, és a különbség, a meg nem fizetett munka, alkotja éppen a tőkés, vagy, pontosabban szólva, a tőkésosztály részét. Mert még annak a profitnak is, melyet a fenti példában a gyapotkereskedő a gyapotjából szerzett, meg nem fizetett munkából kell állnia, hacsak a gyapot ára nem emelkedett. A kereskedő csak pamutgyárosnak adhatta el gyapotját, aki gyártmányából az említett 100 talléron kívül még a maga számára nyereséget is ki tud sajtolni, aki tehát a bezsebelt meg nem fizetett munkát megosztja vele. Egyáltalában ez a meg nem fizetett munka az, ami a társadalom valamennyi nem-dolgozó tagját eltartja. Belőle fizetik az állami és községi adókat, amennyiben azok a tőkésosztályt sújtják, a földbirtokosok földjáradékát stb. Ezen alapul az egész fennálló társadalmi rend.

. Másrészt ízetlen feltevés volna, hogy a meg nem fizetett munka csak a jelenlegi viszonyok közt keletkezett, amikor a termelést egyfelől tőkések, másfelől bérmunkások folytatják. Ellenkezőleg. Az elnyomott osztálynak minden korban kellett meg nem fizetett munkát végeznie. Az egész hosszú idő alatt, mikor a rabszolgaság volt a munkaszervezet uralkodó formája, a rabszolgáknak sokkal többet kellett dolgozniok, mint amennyit létfenntartási eszközök formájában megtérítettek nekik. A jobbágyrendszer uralma alatt és a paraszti robotmunka eltörléséig ugyanez volt az eset; sőt itt kézzelfoghatóan megmutatkozik a különbség a között az idő között, amelyet a paraszt a saját létfenntartásáért dolgozik és a többletmunka között, melyet a földesúr számára teljesít, mert az utóbbi az előbbitől elkülönítve folyik le. A forma most megváltozott, de a dolog megmaradt, és ameddig „a társadalom egy része a termelési eszközök monopóliumával rendelkezik, a munkásnak, akár szabad ember, akár nem, az önmaga fenntartásához szükséges munkaidőhöz többletmunkaidőt kell hozzátennie, hogy a létfenntartási eszközöket megtermelje a termelési eszközök tulajdonosai számára”. (Marx, 202. old.)[16]

 

II.

Az előző cikkben láttuk, hogy minden munkás, akit a tőkés foglalkoztat, kettős munkát végez. Munkaideje egy részében pótolja a bért, amelyet a tőkés előlegezett neki, és a munkának ezt a részét Marx szükséges munkának nevezi. De ezután még tovább kell dolgoznia és ez alatt az idő alatt termeli a tőkés számára az értéktöbbletet, melynek jelentékeny részét a profit alkotja. A munkának ezt a részét többletmunkának nevezik.

Tegyük fel, hogy a munkás hetenként három napot dolgozik, hogy bérét pótolja és három napot, hogy értéktöbbletet termeljen a tőkés számára. Másképp kifejezve ez annyit jelent, hogy napi tizenkét óra munka esetén napi hat órát dolgozik a béréért és hat órát értéktöbblet előállítására. Egy hétből csak hat napot, és még a vasárnap bevonásával is csak hét napot lehet kipréselni, de minden egyes napból ki lehet préselni hat, nyolc, tíz, tizenkét, tizenöt, sőt még több munkaórát. Napibéréért a munkás egy munkanapját adta el a tőkésnek. De mi egy munkanap? Nyolc óra vagy tizennyolc?

 

A tőkésnek az az érdeke, hogy a munkanapot a lehető leghosszabbá tegyék. Minél hosszabb, annál több értéktöbblet jön létre. A munkásnak megvan az a helyes érzése, hogy minden órai munkát, melyet munkabére pótlásán felül dolgozik, jogtalanul vesznek el tőle: saját testén kell tapasztalnia, mit jelent az, túl hosszú ideig dolgozni. A tőkés a profitjáért, a munkás az egészségéért harcol, pár órai mindennapi nyugalomért, hogy munkán, alváson és evésen kívül még egyéb emberi tevékenységet is folytathasson.[17] Mellesleg megjegyezve, nem is függ az egyes tőkések jóakaratától, hogy belebocsátkoznak-e ebbe a harcba vagy sem, mert a konkurrencia még a legemberbarátibb tőkést is arra kényszeríti, hogy kollégáihoz csatlakozzék és olyan hosszú munkaidőt szabjon meg, mint ezek.

A munkanap megállapítása körüli harc a szabad munkás[18] első történelmi fellépésétől a mai napig tart. A különböző szakmákban különböző hagyományos munkanap uralkodik; de valójában ezt ritkán tartják be. Csak ott, ahol törvény állapítja meg a munkanapot, és ellenőrzi betartását, csak ott lehet valóban normálmunkanapról beszélni. És ez ideig ez jóformán csak az angol gyári kerületekben van így. Itt minden nő és minden 13–18 éves fiú számára tízórás munkanap (öt napon át 10 és fél óra, szombaton 7 és fél) van megállapítva, s minthogy a férfiak a nők és gyermekek nélkül nem dolgozhatnak, rájuk is érvényes a tízórás munkanap. Az angol gyári munkások ezt a törvényt sok évi kitartással, a gyárosokkal vívott rendkívül szívós, makacs harccal, a sajtószabadság, az egyesülési és gyülekezési jog segítségével és a magában az uralkodó osztályban támadt szakadások ügyes kihasználásával küzdöttek ki. Ez a törvény védőpajzsa lett Anglia munkásainak, lassanként kiterjesztették valamennyi nagy iparágra és a múlt évben majdnem minden szakmára, legalábbis mindazokra, melyekben nőket és gyermekeket foglalkoztatnak. Marx műve fölöttébb részletes anyagot tartalmaz a munkanap angliai törvényes szabályozásának történetéről. A legközelebbi észak-német Reichstag szintén tanácskozni fog egy ipari rendtartásról és ezzel kapcsolatban a gyári munka szabályozásáról. Elvárjuk, hogy azon képviselők közül, akiket német munkások választottak meg, egy sem fog ennek a törvénynek a tárgyalásában anélkül részt venni, hogy előzőleg teljesen meg ne ismerkedjék Marx könyvével. Sokat kell itt keresztülvinni. Az uralkodó osztályokon belüli szakadások kedvezőbbek a munkások számára, mint Angliában valaha voltak, mert az általános választójog arra kényszeríti az uralkodó osztályokat, hogy a munkások kegyét keressék. A proletariátus négy vagy öt képviselője ilyen körülmények között hatalom, ha értenek hozzá, hogy kihasználják helyzetüket, s ha mindenekelőtt tudják, miről van itt szó, amit a polgárok nem tudnak. És ehhez Marx könyve minden anyagot készen a kezükbe ad.[19]

Átsiklunk egész sor további igen szép, inkább elméleti jelentőségű fejtegetésen és még csak az utolsó fejezetre térünk ki, amely a tőke akkumulációjáról vagy felhalmozásáról szól. Itt Marx elsőként mutatja ki, hogy a tőkés termelési mód, vagyis az a termelési mód, melyben egyrészt tőkések, másrészt bérmunkások vesznek részt, nemcsak a tőkésnek termeli meg mindig újra a tőkéjét, hanem egyszersmind a munkások nyomorát is mindig újra megtermeli; úgyhogy gondoskodás történik arról, hogy újra meg újra meglegyenek az egyik oldalon a tőkések, akik tulajdonosai minden létfenntartási eszköznek, nyersanyagnak és munkaszerszámnak, a másik oldalon pedig a munkások nagy tömege, amely kénytelen munkaerejét ezeknek a tőkéseknek olyan mennyiségű létfenntartási eszközért eladni, melyek a legjobb esetben éppencsak elegendők, hogy a munkásokat munkaképes állapotban tartsák, és a munkaképes proletárok új nemzedékét felneveljék. De a tőke nem pusztán újratermeli magát: folyvást sokszorozódik és nagyobbodik – s ezzel nő a hatalma is a munkások tulajdonnélküli osztálya fölött. S ahogy ő maga egyre nagyobb méretekben újratermelődik, úgy termeli újra a modern tőkés termelési mód szintén egyre nagyobb méretekben, egyre növekvő számban a nincstelen munkások osztályát. „A tőke felhalmozása a bővített tőkeviszonyt termeli újra, több tőkést vagy nagyobb tőkéseket az egyik oldalon, több bérmunkást a másikon… A tőke felhalmozása tehát a proletariátus szaporítása.”(600. old.)[20] Mivel azonban a gépi berendezés haladása, a földművelés javítása stb. következtében egyre kevesebb munkás szükséges ahhoz, hogy egyenlő mennyiségű terméket állítsanak elő, mivel ez a tökéletesítés, azaz a munkások e létszámfelettivé tétele gyorsabban nő, mint maga a növekvő tőke, mi lesz a munkásoknak ebből a folyton szaporodó számából? Ipari tartaléksereget alkotnak, melyet rossz vagy középszerű üzletmenet idején munkája értékén alul fizetnek és rendszertelenül foglalkoztatnak, vagy a nyilvános szegénygondozást terhelik meg vele, amely azonban különösen élénk üzletmenet idején nélkülözhetetlen a tőkés osztálynak, amint ezt Anglia példája kézzelfoghatóan bizonyítja – mely azonban minden körülmények között arra szolgál, hogy a rendszeresen foglalkoztatott munkások ellenállóerejét megtörje és bérét alacsonyan tartsa. „Mennél nagyobb a társadalmi gazdagság… annál nagyobb a viszonylagos túlnépesség” (létszám-feletti népesség), „vagyis ipari tartaléksereg… Mennél nagyobb azonban ez a tartaléksereg az aktív” (rendszeresen foglalkoztatott) „munkássereghez képest, annál tömegesebb a konszolidált’” (állandó) „túlnépesség, vagyis az a munkásréteg, melynek nyomora fordított arányban áll munka-gyötrelmével. Végül mennél nagyobb a munkásosztály lázárjainak rétege és az ipari tartaléksereg, annál nagyobb a hivatalos pauperizmus. Ez a tőkés felhalmozás abszolút, általános törvénye.” (631. old.)[21]

 

Ez a modern, tőkés társadalmi rendszer szigorú tudományossággal bebizonyított néhány legfőbb törvénye, és a hivatalos közgazdászok óvakodnak attól, hogy akár csak megkíséreljék cáfolásukat. De ez volna minden? Korántsem! Amily élesen kiemeli Marx a tőkés termelés rossz oldalait, éppoly világosan kimutatja azt is, hogy ez a társadalmi forma szükséges volt ahhoz, hogy a társadalom termelőerői olyan fokra legyenek fejleszthetők, amely a társadalom minden tagja számára egyenlő, emberhez méltó fejlődést tesz lehetővé. Minden előző társadalmi forma túl szegény volt ehhez. Csak a tőkés termelés teremti meg azt a gazdagságot és azokat a termelőerőket, amelyek ehhez szükségesek, de az elnyomott munkások tömegében egyúttal megteremti azt a társadalmi osztályt is, amely mindinkább arra kényszerül, hogy ezt a gazdagságot és ezeket a termelőerőket az egész társadalom érdekében való felhasználásra igénybe vegye, ahelyett hogy – amint ez ma történik – egy kiváltságos osztály érdekében kerülnek felhasználásra.[22]

 

A megírás ideje: 1868. március 2. és 13. között

A megjelenési helye: „Demokratisches Wochenblatt”,

1868 március 21., 28. (12., 13.) sz.

 

lazado-angyalok-j.jpg

 

Friedrich Engels: Recenzió a „Tőke” első kötetéről a „Düsseldorfer Zeitung” számára[23]

Karl Marx: A tőke. A politikai gazdaságtan bírálata. Első kötet. Hamburg Meissner 1867.[24]

 

Ez a könyv némely olvasóban nagy csalódást fog kelteni. Megjelenésére bizonyos oldalról már évek óta utaltak. Ebben kellett volna végre feltárulniuk az igazi szocialista titkos tanoknak és csodaszereknek, s némelyek, amikor végre hírét vették megjelenésének, azt képzelték, hogy itt most megtudják, hogyan is fest majd tulajdonképpen a kommunista ezeréves birodalom. Nos, aki ilyen szórakozásra számított, az alaposan tévedett. Azt mindenesetre megtudja belőle, hogyan nem kellene lenniök a dolgoknak, s méghozzá igen egyértelmű keménységgel, 784 oldalon fejtik ki ezt neki, és akinek azért van szeme, hogy lásson, az itt egy társadalmi forradalom követelését látja elég világosan felállítva, itt nem állami tőkével támogatott munkás-szövetkezetekről van szó, mint a néhai Lassalle-nál, hanem a tőke megszüntetéséről egyáltalában.

Marx ugyanaz a forradalmár, aki mindig is volt, és az is fog maradni, s ő lenne az utolsó, aki tudományos munkában elleplezi ilyen irányú nézeteit. De hogy azután, a társadalmi átalakulás után mi lesz – arról csak igen homályos jelzéseket közöl. Megtudjuk, hogy a nagyipar „megérleli a termelési folyamat tőkés formájának ellentmondásait és antagonizmusait, s ezért egyúttal egy új társadalom kialakulásának és a régi társadalom forradalmi átalakításának mozzanatait is”,[25] továbbá, hogy a termelés tőkés formájának megszüntetése „helyreállítja az egyéni tulajdont, de a tőkés korszak vívmánya: a szabad munkások kooperációja és a földnek, valamint a maga a munka által termelt termelési eszközöknek közös tulajdona alapzatán”.[26]

Ennyivel kell megelégednünk, s az előttünk levő kötetből következtetve nyilván e mű kilátásba helyezett második és harmadik kötete is csak keveset fog nyújtani erről az érdekes kérdésről. Ezúttal meg kell elégednünk pontosan „a politikai gazdaságtan bírálatával”, s ezzel mindenesetre igen nagy kiterjedésű területre jutunk. Itt természetesen nem bocsátkozhatunk bele e terjedelmes könyv részletes levezetéseinek tudományos mérlegelésébe, még röviden sem adhatjuk vissza a benne felállított fő tételeket. A szocialista elmélet többé-kevésbé ismert alapelvei mind arra redukálódnak, hogy a munkás a mai társadalomban nem kapja meg munkája termékének teljes értékét. Ez a tétel a vezérfonala az előttünk fekvő műnek is, csak sokkal élesebben meghatározva, következetesebben nyomon kísérve minden következtetésében, szorosabban összeszőve a nemzetgazdaságtan fő tételeivel, vagy közvetlenebbül szembeállítva velük, mint eddig. Marx írásának ez a része azáltal, hogy szigorú tudományosságra törekszik, nagyon előnyösen különbözik az összes általunk ismert korábbi ilyenfajta írásoktól, s látszik, hogy a szerző nemcsak a maga elméletét veszi komolyan, hanem a tudományt egyáltalában. Ami ebben a könyvben különösen feltűnő volt számunkra, az a következő: a szerző a nemzetgazdaságtan tételeit nem örökké érvényes igazságoknak fogja fel, ahogy ez szokásos, hanem meghatározott történelmi fejlődések eredményeinek. Miközben maga a természettudomány egyre inkább történelmi tudománnyá alakul át – gondoljunk csak Laplace asztronómiai elméletére, az egész geológiára és Darwin írásaira –, a nemzetgazdaságtan eddig éppolyan elvont, általános érvényű tudomány volt, mint a matematika. Bármi lesz is a sorsa e könyv egyéb megállapításainak, mi Marx maradandó érdemének tudjuk be azt, hogy véget vetett ennek a korlátolt elképzelésnek. Ez után az írás után már lehetetlen lesz gazdaságilag egy kalap alá venni pl. a rabszolgamunkát a robotmunkával és a szabad bérmunkával, avagy olyan törvényeket, amelyek a szabad konkurencia meghatározta mai nagyiparra érvényesek, minden további nélkül az ókori állapotokra vagy a középkori céhekre alkalmazni, avagy, ha ezek a modern törvények nem illenek a régi állapotokra, egyszerűen eretnekségnek nyilvánítani a régi állapotokat. Minden nemzet közül a németeknek van leginkább, sőt szinte csak nekik van történelmi érzékük, s ennélfogva egészen rendjén való, hogy megint egy német az, aki a nemzetgazdaságtan területén is rámutat a történelmi összefüggésekre.

 

A megírás ideje: 1867 november 3. és 8. között

A megjelenés helye: „Düsseldorfer Zeitung”, 1867 november 17. (316.) sz.